Kháng thể gà KT-SCE | Giải pháp phòng bệnh ecoli kéo màng và thương hàn trên gà

1.000.000